Учнівське самоврядування

П О Л О Ж Е Н Н Я

про Раду учнівського самоврядування

Державного навчального закладу

«Запорізький  професійний  ліцею сервісу»

 

 1. Загальні положення

1.1. Учнівське самоврядування Запорізького професійного ліцею сервісу – добровільна громадська організація громадян віком від 14 років, метою якої є здійснення діяльності, спрямованої на реалізацію та захист своїх прав і свобод, творчих здібностей, задоволення власних інтересів, які не суперечать законодавству, та соціальне становлення членів суспільства.

1.2. Статус учнівського самоврядування визначається відповідно Законів України  «Про молодіжні та дитячі громадські організації», «Про об’єднання громадян» та інших нормативно-правових актів, прийнятих на їх виконання.

1.3. Учнівське самоврядування навчального закладу утворюється і діє на засадах добровільності, рівноправності його членів, законності та гласності зокрема.

1.4. Виконавчим органом самоврядування у навчальному закладі є Рада учнівського самоврядування (далі – Рада).

1.5. Координує  роботу  Ради  безпосередньо  заступник   директора ліцею з виховної роботи (Радник).

1.6. Батьківський комітет та педагогічний колектив навчального закладу  тісно співпрацюють з Радою учнівського самоврядування.

 1. Мета та завдання

2.1. Головною метою діяльності учнівського самоврядування навчального закладу є об’єднання підлітків для задоволення та захисту законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів.

2.2. Головним завданням учнівського самоврядування навчального закладу є:

–  формування в учнів організаторських вмінь, підвищення соціальної

активності молодого покоління;

–  здійснення діяльності, спрямованої на задоволення соціальних, економічних,

творчих, духовних та інших спільних інтересів;

–  забезпечення   активного   залучення   учнів   до   участі   в   роботі   органів

самоврядування навчального закладу.

2.3. Для досягнення зазначених завдань члени учнівського самоврядування

здійснюють свою діяльність в усіх можливих напрямках, а саме:

– допомагають   майстрам   виробничого   навчання,   класним   керівникам

вирішувати  завдання,  пов’язані  з укріпленням дисципліни праці, підведення

підсумків  навчально-виробничої  діяльності  групи за  тиждень, місяць тощо;

– контролюють  поточну  успішність і відвідування  учнями  занять, укріплення

дисципліни, виконання  режиму  роботи  і  Правил  внутрішнього  розпорядку

навчального закладу;

– організовують    чергування   учнів   по    самообслуговуванню;  домагаються

зразкового порядку та чистоти в приміщеннях ліцею;

– проводять  контроль  за  організацією  харчування  учнів, приймають участь в

участь в організації і проведенні оздоровчих заходів;

– допомагають  в  укріплення  матеріально-технічної бази навчального закладу;

– організують  контроль  за   збереженням   обладнання  навчального   закладу:

навчальних    кабінетів   і   майстерень,   підручників   і   наочних   посібників,

будівель навчального закладу;

– допомагають в організації і проведенні конкурсів професійної майстерності, олімпіад, предметних тижнів, спартакіад, оглядів,  КВК, конкурсів  художньої  самодіяльності, концертів тощо;

– допомагають  в  організації  дозвілля   учнів:  залучення  в  гуртки  художньої

самодіяльності, технічної творчості, спортивні секції;

– входять  з  пропозиціями до керівництва навчального закладу про заохочення

учнів  за успіхи у навчанні; досягненнях у виробничій діяльності суспільному

житті   і   спорті;    надають   пропозиції    керівництву   навчального   закладу

щодо покарання учнів.

 1. Керівні органи учнівського самоврядування

3.1. Найвищий орган учнівського самоврядування – загальні збори учнів навчального закладу, які збираються не менше одного разу на півріччя, в навчальних групах – один раз на місяць або за потребою. Позачергові збори скликаються на вимогу Ради учнівського самоврядування або керівництва навчального закладу.

3.2. До виключної компетенції загальних зборів учнів в х о д и т ь:

–  затвердження та внесення змін і доповнень до Положення про учнівське

самоврядування;

–  вибори  Голови Ради учнівського самоврядування, його заступника та членів  Ради, які є учнями-лідерами  навчальних груп;

–  розгляд та затвердження звітів  Ради учнівського самоврядування ліцею;

– прийняття рішення про вибори, перевибори Ради учнівського самоврядування навчального закладу;

– оцінка діяльності Ради учнівського самоврядування ліцею.

Збори можуть вирішувати інші питання, пов’язані з діяльністю учнівського самоврядування.

3.3. Час і місце проведення зборів оголошується не пізніше як за тиждень до їх скликання. В навчальній групі збори проводяться згідно плану роботи.

3.4. Рада учнівського самоврядування є керівним органом по самоврядуванню у навчальному закладі.

3.5. Голова Ради обирається з числа учнів-лідерів  навчальних груп відкритим голосуванням на альтернативній основі більшістю голосів, терміном до 2-х років і має право:

– скликати позачергове засідання Ради;

– представляти   інтереси  учнівського  самоврядування  в  стосунках з  керівництвом навчального   закладу,   приймати  участь  у  засіданнях   педагогічних   рад   з  питань, які стосуються учнів;

– у  межах  своєї  компетенції  давати доручення та розпорядження, обов’язкові

для всіх членів Ради;

– здійснювати іншу діяльність у межах своїх повноважень згідно цього

Положення.

3.6. До компетенції Ради учнівського самоврядування  н а л е ж и т ь:

– представлення  та  захист  інтересів  учнівської  молоді  у  взаємостосунках  з

керівництвом навчального закладу;

– скликання загальних зборів учнів, затвердження порядку денного;

– керівництво   діяльністю   навчальних   груп   в   межах   компетенції,   яка

визначається цим Положенням, за ініціативою одного з членів Ради.

3.7. Голова Ради узгоджує роботу Департаментів, що створюються за окремими напрямками, які входять до компетенції Ради учнівського самоврядування  навчального закладу.

Департаменти ДНЗ «Запорізький ПЛС»:

–  освіти і науки;

–  дисципліни та правового захисту учнів;

–   культури  і  дозвілля;

–  фізичної культури і  спорту;

–  екології і праці;

–  інформації.

В активах навчальних груп можуть бути особи, які відповідають за роботу вищезгаданих департаментів.

Рада учнівського самоврядування навчального закладу проводить свої засідання один раз на місяць. Учнівські активи навчальних груп проводять свої засідання один раз на місяць або за необхідністю.

3.8. Департамент, за окремими напрямками роботи, може бути утворений не менш ніж з трьох членів Ради навчального закладу. Керівник Департаменту обирається відкритим голосуванням із членів Ради. Робота Ради учнівського самоврядування та Департаментів регулюється планом роботи.

3.9. Алгоритм діяльності Департаментів Ради учнівського самоврядування

Департамент освіти і науки

 1. Організовує допомогу в разі потреби учням, які мають низки та незадовільні оцінки.
 2. Залучає учнів в  предметні та фахові творчі групи, виступає з ініціативою про створення творчих груп.
 3. Надає допомогу викладачам, майстрам виробничого навчання, вихователям гуртожитку, бібліотекарю   в організації тематичних лінійок, вечорів, відкритих уроків тощо.
 4. Проводить заходи, направлені на підвищенні якості знань учнів – це
  предметні олімпіади,  конкурси фахової майстерності, майстер-класи, тематичні вечори, огляди – виставки освітньої літератури.
 5. Бере участь в обладнанні навчальних кабінетів, майстерень, виготовлення посібників.

Департамент дисципліни та правового захисту учнів.

1.Здійснює соціальний захист і організовує допомогу учням з малозабезпечених та неповних родин, з числа дітей -сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, учням з числа осіб ВПО.

 1. Забезпечує захист прав та інтересів учнів.
 2. Здійснює контроль за відвідуванням учнями уроків виробничого та теоретичного навчання.
 3.  Виходить з пропозиціями до Ради профілактики правопорушень, Батьківського комітету, з питань поведінки учнів.

Департамент культури  і  дозвілля.

1.Організовує проведення конкурсів, КВК і оглядів художньої самодіяльності, виставок – конкурсів  творчих робіт учнів з декоративно-ужиткового мистецтва.

2.Творчо керує підготовкою та  проведенням культурно- масових заходів.

3.Вивчає побажання учнів щодо організацій і роботи гуртків художньої самодіяльності, творчих груп, спортивних секцій, відвідування театрів, виставок тощо

4. Організовує та координує участь учнів ліцею у благодійних акціях.

5. Тісно співпрацює з Радою гуртожитку.

Департамент фізкультури і  спорту.

 1. Вивчає побажання учнів щодо організацій та роботи спортивних секцій.

2.Допомагає керівнику фізичного виховання в організації загальноліцейних та обласних   спортивно-оздоровчіх заходів.

 1. Залучає учнів ліцею до участі у спортивних-оздоровчих заходах.
 2. 4. Пропагує     здоровий     спосіб життя  та залучає  учнів ліцею до здорового способу життя (антиалкогольні, антитютюнові, антинаркотичні програми та заходи)

Департамент  інформації.

 1. Інформує учнів, батьків, педпрацівників про всі події, які відбуваються в ліцеї.
 2. Організовує випуск стіннівок, виставки малюнків та фотовиставки, створення презентацій тощо.

3.Бере участь у проведенні заходів, лекцій, читань різнобічного тематичного плану.

 1. Допомагає педагогічному колективу в організації профорієнтаційної роботи серед учнів ЗОШ міста та області.

Департамент екології і праці.

 1. Виховує в учнів дбайливе ставлення до збереження ліцейного майна.
 2. Проводить екологічні акції, конференції та інше.
 3. Формує екологічну культуру людини, її гармонію з природою.
 4. 4. Організовує роботу груп  по озелененню учбових майстерень, навчальних кабінетів, фойє та коридорів.
 5. 5. Проводить трудові десанти з благоустрою ліцейної території.